Detta kan man kalla för rättshaveri

Carlshamn den 11 oktober 1988.

Rederiet för ångaren SPICA stämmer J O Eriksson/rederiet för skonertskeppet FREDRIK inför Rådhusrätten/Magistraten i Carlshamn.
Rederiet för SPICA kräver 10.000:- i Roteln för civilmål behandlar mål 298 A 15 oktober, 29 oktober, 12 november och avgör målet den 26 november. (Se Rådhusrätten/Magistraten i Karlshamn 1888 volym Alb:40 i landsarkivet, Lund.) Rådhusrätten i Carlshamn 15 oktober 1888.
Rederiet för ångaren SPICA stämmer kapten J O Eriksson och rederiet för skonerten FREDRIK och kräver 10.000 kronor i ersättning för bärgningen. I förhandlingen framgår bl.a. att FREDRIK är oförsäkrad och att osäkerhet råder försäkring för lasten. Lasten ägs av grosshandlare F Francke, Stockholm. Fartyget är inte värderat i Karlshamn av besiktningsman.
Målet skjuts fram till den 29 oktober i avvaktan på besiktning.

 

Stämningsansökan. (Texten mycket svårläst)

Den oss tillhöriga ångaren SPICA på väg från Sundsvall med last till (?) den 7 dennes kl. 9 f.m. i närheten af Bornholm fann skonertskepper FREDRIK från Bollsbyn förd av kapten JO Eriksson i (?) (?) flytande på trälasten, med nödflagg hissad, med anledning hvar af då(besättningen) ombord på FREDRIK i följd af köld och brist på föda var oförmögen till attarbeta. Manskapet rån ångaren sattes ombord och fartyget med ganska stor försiktighet iföljd av hög sjögång och fartygets skadade skick inbogserades till Carlshamn, dit detpåföljande morgon kl. 9.30. Som ersättning för denna med stor (?) och fara (?) bogserade(?) i godo kan erhålla. Få anhåller (?) laga (åtta oläsliga ord) den 15 dennes å bemäldekapten J O Eriksson och rederiet för skonertskeppet FREDRIK med (?) ende om åläggandeför detta (?) att genast betala en i förhållande till det bergade värde skälig bergarlön af10.000:- med (?) (?) ersätta (?)-gångskostander.
Carlshamn den 11 oktober 1888
Rederiet för ångaren SPICA
(oläslig underskrift)

 

Rådhusrätten i Carlshamn 29 oktober 1888.

Besiktningsmannen redogjorde att FREDRIK värderades till 1.500:- i det skick fartyget var när det bogserades in till Carlshamn. Lasten värderades till 4.930:-.
Rederier för SPICA krävde ersättning för material, 20 ton stenkol (380:10 kronor) och lotsavgift (52 kronor) samt hälften av FREDRIKS värde och last (3.220 kronor), ett belopp som med hänsyn till den risk, hviken i anseende till FREDRIKS klena beskaffenhet och ramponerat tillstånd ansågs ganska måttligt tilltaget.
J O Eriksson hävdade att resan tog ett dygn varför den uppgivna kvantiteten kol, olja och talg inte  kunde ha förbrukats. Han menade också att den avslitna bogsertrossen var gammal och sliten. Han ifrågasatte om inte fartyget borde ha bogserats till Ystad. Vidare uppgav han att det fanns proviant ombord, däremot saknades bröd. Han erkände att besättningen var medtagen.
J O Eriksson erbjöd motparten 20 % av fartygets värde och last.
Motparten sade sig ej kunna acceptera erbjudandet.

Fotnot: Årslönen för en gjuteriarbetare var 1889 500 kronor. Saluvärdet för ett fartyg av FREDRIKS storlek var på 1880-talet 3.000-5.000 kronor beroende på ålder ock skick. FREDRIKS ålder november 1988 tre och ett halvt år. Nytt fartyg av FREDRIKS storlek 1896 14.500 kr.

 

Rådhusrätten i Carlshamn 26 november 1888.

Utslag:
Rådhusrätten har tagit i övervägande hvad i målet förekommit och emedan Käranden icke förmått ådagalägga någon sådan i 181 § af Sjölagen afgifven omständighet, som skulle berättiga rederiet till högre godtgörelse för ifrågavarande bergningsarbete. För dermed förenade kostnader skada, besvär och tidsspillan samt det å svarandesidan i detta hänseende vid sista rättegångstillfället gjorda erbjudande af tjugo procent utaf bergade fartygets och lastens värde må anses fullt tillräckligt pröfvar Rådhusrätten rättvist endast i så måtto befalla Käromålet, att svaranden Eriksson dels såsom egare af skonerten FREDRIK dels såsom ombud för egaren af den derå vid bergningstillfället befintliga virkeslasten, förpliktigas att till käranden erlägga ett Tusen Två Hundra Åttio Sju Kronor 99 öre med 5 % ränta derå från stämningsdagen åtta dagar före den 15 sistlidna oktober till dess betalningen sker.
Skolande svaranden därjemte godtgöra Käranden för rättegångskostnader med i sådant afseende fordrade Femtiotre Kronor.

 

Carlshamn den 19 december 1888.

Herr Capten J O Eriksson tremastarskonertskeppet FREDRIK. Adress Herr P Nielsen Faaborg, Danmark Härmed ha vi nöjet öfverlemna copia af Original-haveri-akten för FREDRIK, om hvars mottagande vi bedja att få emotse benäget erkännande. Original-haveri-akten hafva vi insändt till Schweizer i Köpenhamn. Wi voro Capten mycket tacksamma om Capten kunde från Faaborg remittera oss vårt tillgodohafvande Kronor 310:- och 37 öre, emedan wi vid årets slut behöfva en del pengar till större utbetalningar.
Wi hoppas att resan till Faaborg gått lyckligt och väl och under förhoppning att snart hafva nöjet de Capten och FREDRIK åter här, helsa wi och teckna
Med högaktning och Wänskap
Cervin & Co.
(Cervi & Co Edsvurne Skeppsklarerare, Ångbåtskommissionärer, Speditions och Inkassoaffärer i Carlshamn)
Fotnot: Schweizer = Svitzers, berömt bärgningsföretag.

 
Länkar till dokumenten om Johan Otto Eriksson och "Fredrik af Bollsbyn"

2009-03-17 © Nils Blid design hansensorenhotmail.com