"Jag borde nu sjelf hoppa i sjön"
Dokument avslöjar den grymma historien om Johan Otto och hans "Fredrik"

"Upptog och döm mig icke för hårdt, i min Olycka. "Fredrik" har med storm och ström drifvet i land på Tysklands kust, ej lång från Wismar. Den är nu omöjlig att rädda."

"Jag borde nu sjelf hoppa i sjön."

Så skrev den olycklige befälhavaren Johan Otto Eriksson på den tremastade skonerten "Fredrik af Bollsbyn", Ånimskog i Dalsland, den 29 januari 1889. Dagen innan – kl. 22.30 – hade fartyget strandat och hjälplöst förlorats.

Det här är den dramatiska och delvis grymma historien om toppsegelskonerten "Fredrik af Bollsbyn ", dess befälhavare Johan Otto Eriksson och min långa resa i FREDRIKS spår, som började 1977 och avslutades (?) 2008.

Fredrik var dåvarande häradsdomaren Nils Fredrik Eriksson, Bollsbyn, en kilometer söder om Ånimskogs station mellan Åmål och Mellerud. Fredrik var f ö min farmors far.

Det var i början av 1980-talet som min fru Marianne upptäckte ett foto i en kista. Bilden, en målning av ett fartyg, hade avfotograferats av hembygdsforskaren Gustaf Löfving. Vi tog kontakt med Gustaf, som hade omfattande kunskaper i ett i Ånimskog närmast okänt ämne – nämligen socknens på 1800-talet omfattande seglationsverksamhet på Vänern och Dalslands kanal.

I dag återstår inte mycket av denna verksamhet; en tavla (på Dalslands museum), ett par bitar järnskrot, några spillror av vrak och ett brev om en utfärd till platsen där FREDRIK byggdes.

Gustaf hittade handlingar i Trollehätte kanals liggare som visade att FREDRIK passerat Brinkebergskulle (Vänersborg) 3 juli 1885.

En annan uppgift – från en av domarens sonsöner – berättade att fartyget gick på grund i "fyllan och villan" av en inhyrd skeppare och att fartyget sjönk som en sten eftersom lasten just var sten.

Hösten 1995 påträffades en låda "Allmänna handlingar" i en pastorsexpedition. I den låg följande dokument:

  • En sjöförklaring 1988 med tyska fartyget "Spicas" besättning.

  • Ett brev från en speditör, också 1888, till J O Eriksson.

  • J O Erikssons brev av den 29 januari 1889 till brodern Fredrik.

Så började min långa resa som gick via Stockholms tingsrätt, Riksarkivet, Landsarkivet i Lund och ett emigrantregister.

Många har hjälpt mig under resans gång. Speciellt gäller detta Brigitte Witt, Malmö, som översatt gammaltyska till svenska, en prestation, och som därmed gett bakgrunden till strandningen 29 januari 1889. Ett tack till Björn Larsson, Säffle.

1985 skriver Gustaf Löfving:
"Hej Nisse
För 14 dagar sedan gjorde jag en promenad till Fynning och letade efter Fredriks bädd. Något märka efter fartygsbädd fanns inte – den var nog av timmer och skall ha flyttats till Vänsberg. Men jag fann ett stenröse som såg anlagt ut så jag plockade i mossa och stenar och fann små stenkol och en liten järnbit. Detta var nog smedjan för varvet. Platsen är i norra ändan av Fynning och stranden lämplig för bädd. Det var där som jag sa till dig att vi skulle leta.
De mesta löven har fallit.
En hälsning Gustaf"

Gustaf Löfving avled kort tid efter brevet. Han fick inte ta del av min långa resa.

Nils Blid

 

Johan Otto Eriksson, fotograferad i Karlshamn. Han föddes
10 oktober 1847, avled på Marinhospitalet, San Francisko,
5 december 1901, två veckor före brodern Fredrik. Sökande i
emigrantregister gav som resultat att Johan Otto Eriksson
anlände till New York 15 maj 1889 från Liverpool på fartyget
"Wyoming" – 107 dagar efter strandningen. Uppgiften förefaller
dock något märklig eftersom hans brev till Kommerskollegiet
daterades "Bollsbyn i Ånimskog den 23 april 1889".

Pengar till resan kan han ha fått genom försäljning av sitt
hemman i Ånimskog.

FREDRIK var inte hans första fartyg 1881 byggde han skonaren
GRETA på 62,16 registerton. Johan Otto var både redare
och befälhavare.

En åldrad Johan Otto på kafferep i sitt nya land - här i Lake
Nebagamon, norra Wisconsin, USA
tillsammans med släktingar
och vänner. Bilden från slutet av 1800-talet.


Bilbrev skrivet i Åmål 9 maj 1885:

Jag domhafvande i Tössebo härad, gör härmed veterligen att Häradsdomaren N F Eriksson i Bollsbyn, O Ericson, Ånimskog, G Olsson, Måsen Lilla och P Eliasson, Hult samt skeppsarbetarna Carl Eriksson och Johannes Eriksson, Berg, Ånimskogs socken, Erik Gustafsson i (?) och Anders Pettersson, Lågan, Tydje socken, genom att nästlidne dag utfärdadt bevis intygat att tremastskonerten FREDRIK, som gått af stapeln den 8 maj innevarande år, blifvit för J O Eriksson i Bollsbyn räkning bygd af dodt ek- och furuvirke på kravell, att alle, som derpå arbetat, sin riktiga arbetslön undfått och att fartygets längd mellan stäfvarna utgör åttiosex fot, dess största bredd från yttre till yttre kant af bordläggningen tjugotre fot, åtta tum, samt dess djuplek från däcket vid storluckans akterkant till garneringen vid sambordsplankan åtta fot.

Då nämnda fartyg, mig veterligen, icke på någon gäld häftar, så har jag till behörigt bevis härom detta bilberf meddelt och med min underskrift samt häradets Sigill bekräftat.

I V A Sandström

 


Den 17 juli 1885 utfärdar tullkammaren i Göteborg Mätbrev för svenska tremast skonerten FREDRIK beräknad till 114,48 ton.

Ur mätbrevet saxas följande upplysningar:

Fartygets hemort Neiolsbyn (?). Redarens tillika befälhavarens namn: J O Eriksson. Fartyget byggdt på kravell af trä. Förskeppets form utf. Stäf. Garneringens utsträckning fullständig. Akterskeppets form rundgattad. Däckens antal ett. Masternas antal tre. Huvuddäckets längd från stäv till akter 25,6 meter. Huvuddäckets bredd mellan relingens innerkanter 6,61 meter. Lastrummets djup 2,48 meter. Besättningens rum och kabyss 12,07 kubikmeter. Fartyget beräknat till en dräktighet av 114,48 registerton vilket jämte SE (svensk egendom) är inhugget i storlucksbalken. Besättningsrummet är märkt med tre man.

Sammanfattade fakta: Tremastade toppsegelskonerten "Fredrik af Bollsbyn". Byggd vid Fynningshamn i Ånimskog i ek och fura. Brutto: -. Netto: 90, efter ommätning 101,39. L: 25,6. B: 7,40. Dj: 2,48. DW: 287.

 

Länkar till dokumenten om Johan Otto Eriksson och "Fredrik af Bollsbyn"

2009-03-17 © Nils Blid design hansensorenhotmail.com