De satte ord på modellen
Den fullständiga, nästan 100-åriga, beskrivningen av styrman Carlssons livsverk


Bild 1


Bild 4 A (20 mm hög)


Bild 4 B


Bild 6


Bild 8

Karlshamn 11 mars 1912:

Längden är 160 cm. Bordläggningsplåtarna äro nitade till varandra och till spanten och äro fartygssidorna över mellandäck försedda med trenne rörliga dubbelportar med sina överfallsluckor, hyttventiler, spygatter, kettingklys, avvisarelister, ornamentering för och akter, rörligt roder och propeller (bild 1). Fartygets sidor äro blankpolerade över och under ventilplåtstråket, som är mattpolerat.

Fartygsskrovet är avdelat i trenne rumsavdelningar varav den mellersta upptager ångpanna med maskin, de båda övriga äro avsedda för lastrum.

På mellandäck, som är byggt av trä, finnes inredning, såsom salonger med hytter, lastluckor med tillbehör, trappuppgångar till övre däck i och utom däckshusen.

Övra däcket, som också är av trä, är inlagt med plankor av proportionell bredd och tjocklek, fastsatta till däcksbalkarna. Bordvarts omkring däcket är en fastnitad ränna, varifrån leder avloppsrör ned till mellandäcksspygattorna.

Barriären, som är fastnitad med sina stöttor till skeppssidornas överkant har flera rörliga portar samt är klädd med nätverk av aluminiumtråd.

På övra däcket finnes tvenne byggda aluminiumhus, salongsskylight med skyddsanordningar, maskinskylight (bild 2), lastluckor med barriärer, nedgångskappar med rörliga dubbeldörrar och dubbellåsar (bild 3), ångvinschar, förhalnings- och ankarspel (bild 9), plattformar för och akter med trallverk, fastsättningspållare, trosskorgar (bild 4 A) och sittsoffor (bild 4 B).

Husbyggnaderna på övra däck äro försedda med ventiler av glas, infattade i metallringar, dörrar med sammanfattade ramar samt däri infattade rörliga dubbellås (bild 5).

Husväggarna äro för övrigt försedda med ledstänger; därtill äro midskeppshusets väggutsidor försedda med fällbara sittsoffor.

Akterhusets takdäck är försett med tvänne skylight och dess inredning består av konversionshytt, korridorer, vari upptagits trappnedgång med barriär till salongen, förom trappnedgången finnes en passagerarehytt.

På midskeppshusets akterkant finnes en tillbyggnad, som på babords sida inrymmer trappnedgång, med ledstänger, till mellandäck, samt på styrbords sida trappuppgång, med ledstänger, till kommandobryggans däck.

På detta däck finnes tvänne skylight med skyddsanordningar, navigationshytt, byggd av trä, ångpanneskorsten, byggd av aluminiumplåt, avloppsrör för säkerhetsventilen, ångvisslerör med ljudande vissla (bild 6), trappöverbyggnad, luftrör, med rörliga hattar, till maskin- och eldrum, styrinrättning med ledning, delvis bestående av ketting, ratt av trä med beslag sammanfogad såsom i stort, trallverk för rorsmannen, nakterhus med lösa lyktor (bild 7) och rörlig maskintelegraf.

Vidare 4 av trä byggda räddningsbåtar med alla dess tillbehör, båtdävertar, båttaljor. Taljeblocken äro av trä med metallstroppar och (rörliga hakar) svivelhakar samt rörliga skivor, pytsställ med pytsar (bild 8), sammanfogade av 12 stavar.

Inredningen består för övrigt i mat- och röksalonger, penteri samt korridor mede nedgång till aktersalongen. Alla dörrar äro sammanfogade med ramar och fyllningar samt försedda med rörliga dubbellås.

Stående riggen är av sammanspunnen, fin aluminiumtråd och fastgjord vid fartygssidan med skruvar. Riggen är även försedd med vevlingar, allt proportionellt och rörligt. Fattyget är riggat med tvänne master. Som båda äro försedda med salningar och hissbommar (bild 9).

Maskinen kan uppeldas med sprit och även sättas i gång med lufttryck.

Varje person, med kännedom om en modern passagerareångare, torde kunna med ledning av denna kortfattade förteckning och medföljande fotografi göra sig en föreställning om det oerhörda arbetet (vilket arbete upptog i medeltal 11-12 timmars arbetsdag under sju års tid), ty varje minsta småsak är i proportion till båtens storlek.

Undertecknade, som varit i tillfälle att under olika tider följa arbetet, intyga riktigheten av ovanstående förteckning.

J. Söderlund,
Sjömanshusombudsman

A. F. Paulsson,
f.d. befälhavare å S/S Konung Oscar


Bild 2Bild 3Bild 5 (45 mm hög, nyckel 4 mm)


Bild 7 (13 mm högt)


Bild 9 (28 X 57 mm)

Bilder: KAROLINA KRISTENSSON, SMM

Extrema närbilder ur ovanstående bilder
Bild 1
Klicka här
Bild 3
Klicka här
Bild 4 B
Klicka här
Bild 5
Klicka här
Bild 7
Klicka här
Bild 9
Klicka här

2014-03-17 © Nils Blid design hansensorenhotmail.com