Skandalaffärens alla brev
Här följer den fullständiga skriftväxlingen mellan Albertina Carlsson och Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Dokumenten har, med ett undantag, hämtats från Statens Sjöhistoriska museum (Albertinas brev) och Blekinge Sjöfartsmuseum (föreningens brev). Avskrifterna har gjorts så noggranna som möjligt med bl a utlämnade blanktecken. Två av dokumenten finns bara i form av avskrift; dels ”Mitt pris…”, dels ”Jag säljer…”. Det förstnämnda återfinns i form av en s k kladd i dokumentet ”Stockholm 7 juli 1920/Bilaga”, det andra hos en privatperson och har inte återfunnits.
Ett antal handskrivna dokument är mycket svårlästa. Otydbara ord har markerats med (+?), svårtydbara (?).
Karlshamn hösten 1915
(anteckning, blyerts)

Albertina
Ett telegram skall genast skickas till Kapten Jäderholm Hamnkontordet eller Sjöfartsmuseet, Stockholm
Mitt pris för båten är 5000 kronor
Albertina Carlsson
Karlshamn hösten 1915
(anteckning för telegram, blyerts)
Albertina
Jag säljer för 5000 kronor.
Albertina Carlsson
Stockholm
23 Nov 1915
Siglet
På anmodan av herr (-? = oläsligt ord) får jag underrätta om att modellen av ångf   ”Aeolus” är här försäkrad för 5000 kronor och vore tacksam om den kunde blifva sänd med ångf  Hyperion denna resa. Jag hoppas att den ej skall behöfva stå så länge här
Tackar för allt besvär som Fru (-?) haft i denna sak.
Högaktningsfullt
O Jäderholm
Stockholm
10 maj 1916
Siglet
Jag får bedja så mycket om ursäkt att jag ej för (? = otydligt ord) besvarat brefvet men orsaken är den, att ordföranden i styrelsen har varit borta och är ännu ej återkommen så att jag ej kunnat göra något åt saken. Han väntas hem i nästa vecka och hoppas sedan att då kunna gifva ett bestämt svar ang ärende modellen. Av vad jag hört tror jag att listorna snarast äro färdigtecknade och skall då (-?) omgående sända penningarna.
O Jäderholm
Stockholm
4 okt 1916
Siglet
Jag får bedja om ursäkt för att jag ej besvarat brefvet men jag har varit bortrest och just i dagarna återkommit.
Till svar på Eder skrifvelse kan jag ej säga någon bestämd tid för att hela summan skall kunna komma när, men nog blifver det i år. I de närmaste dagarna kommer nog 1000 kronor från annan person, som öfvertagit insamlingen, då min tid ej tillåter mig att fortsätta med, samtidigt när jag likaväl vill (-?) fru Carlsson angående upplysningar om modellen och skall fortfarande arbeta för att få (-?) summan fulltecknad.
O Jäderholm
Stockholm
2 dec 1916
Siglet
Hoppas att de den 2 dennes avsända 250 kronorna framkommit ordentligt. Jag tror att jag med säkerhet kan säga att hela summen i det närmaste skall komma fru Carlsson tillhanda under december månad då vi kunnat inkassera de fulltecknade listorna.
O Jäderholm
Stockholm
7 mars 1917
Siglet
Då jag av kapt Svensson hörde att fru Carlsson var i behofv av pengar för modellen, har jag gjort allt hvad jag kunnat för att (-?)
(-?). Troligen har det nyligen kommit 250: kronor som jag fick igår och (?) som jag hoppas äro afsända. Bäst vore om fru Carlsson ville skrifva till ordföranden i föreningen kommendörkapten A Carell och säga (?) honom rätta förhållandena det (?) är och ber honom göra hvad han kanför modellen. Jag har talat vid (?) honom om (-?) flera gånger (-?) (-?) vore bättre det komme direkt (?) från fru Carlsson. Jag skall som jag lofvade fortfarande arbeta allt hvad som står i min magt för att få slutuppklarat fortast möjligt.
O Jäderholm
Stockholm
i mars 1917
Siglet
Med anledning av Edert senaste brev har jag härmed äran meddela, att med postanvisning till Eder avsänts svenska kronor 1000
( ett tusen ) och skall inom, de närmaste dagarna ytterligare 500 ( fem hundra ) kronor Eder tillsändas. Jag beklagar mycket att ej större belopp kan tillsändas Eder nu, men har insamlingen av medel till modellen icke slagit så väl ut, som föreningen från början förmodat, säkerligen till stor del beroende på de oroliga förhållanden som nu är rådande. Det skall emellertid vara mig angeläget, att på bästa sätt söka ordna frågan för Eder och hoppas jag att det Eder nu tillsända beloppet av 1500 kr, kan vara Eder till hjälp för närvarande.
A Carell Ordförande i sjöfartsmuseets styrelse
Stockholm den 14.6.1917
(Skickat som brevkort
)
Siglet
Jag har mottagit Edert bref av den 29/5 med förfrågan om de omnämnda 500.-Kr. – På grund att kassaförvaltarskapet kort efter senaste sändningen omhändertogs av annan person, blef den omnämnda sändningen fördröjd. Emellertid skall jag, så snart jag träffat Ordföranden, som under(?) en längre tid legat borta på resor, men väntas hit snarast, försöka arrangera med honom att den omnämnda summan får skickas så fort som möjligt.
Knut Indebetou
Karlshamn
den 7/12 1917
Albertina
Herr Kapten Indebetou
För någon sedan tillsände jag Kommendörkaptenen Carell en skrifvelse med anledning af modellen Aeolus betalning. Det är nu ganska länge sedan och jag har ännu ej något svar bekommit, ej heller några (oläsligt) erhållit. Det är nu 2 år sedan affären blef uppgjord och jag har blott erhållit 3000 kr.
2000 kr: återstår ännu på betalningssumman, förutom räntan som jag gått miste om hela denna tid. Jag måste ovillkorligen ha mig de återstående 2000 kr: mig tillsänt innan Jul. emedan jag har stora utgifter då och min önskan är att om möjligt något af den förlorade räntan blefve mig gottgjord.
Hoppas snart få svar och i hopp om Kapten Indebetou vänliga intresse för saken tecknar jag med utmärkt högaktning.

Albertina Carlsson
Stockholm
16 dec 1917
Siglet
Jag har mottagit Edert bref af den 7.ds., men dessvärre ej varit i tillfälle att svara förrän nu, då jag först i går anträffat Kommendörkaptenen Carell. Tråkigt nog kan föreningen ej nu utbetala den af Eder omnämnda summan Kr. 2000., då inkomsterna under sista tiden varit mindre än man tänkt sig, hvilket nog närmast är en följd af de nuvarande tryckta förhållandena. Föreningen kan ej i år utbetala mer än ytterligare 500 Kr, hvarför jag emotser ett uttalande därom från Eder. Föreningen vill försöka att så snart som möjligt successivt inbetala det resterande under det nya året.
Knut Endebetou
Karlshamn
den 21/12 1917
Albertina
Herr Kapten Indebetou
Jag vill härmed tacka för det erhållna svaret på min skrifvelse och varuti jag ser att den återstående summan 2000 kr: ej kan blifva mig tillsänd i år, utan endast 500 kr. Af hvad jag hört i föregående bref som jag erhållit skulle betalningen för modellen vara på teckningslistor och i så fall förvånar det mig att denna summa ej kunnat blifva inbetald på så lång tid. Jag emotser emellertid de 500 kr: pr omgående och hoppas snarast under det nya år få slutsumman klarerad.
Albertina Carlsson
Stockholm
den 3/9 1919
Siglet
Jag mottog i går Edert bref av den 31/8.
För någon tid sedan träffade jag Kommendörkapten Carell, som då meddelade mig att han då, d.v.s ungefär 14 dgr sedan, haft bref från Eder med anhållan om det resterande beloppet för modellen af ”Æolus”. Han skulle ringa så snart han fick tillfälle, att gå med i banken för uttagning. Förmodligen har han haft mycket att göra för skolorna just nu, men jag skall påminna honom med det första, så hoppas jag att saken snart skall vara ordnad. Jag skall försöka att åtminstone för en del af tiden för motsvarande resterande belopp få utbetald ränta till Eder.
För F. Sv. Sjöfartsmuseet i Stockholm
Knut Indebetou
Stockholm
den 14 mars 1920
Siglet
Jag har mottagit Edert bref af den 12.ds.
Jag har inte glömt mitt löfte att försöka utverka ränta på den del af beloppet för Aeolus modell, som kan anses icke blifvit inbetalt i behörig tid. Jag har saken antecknad för att blifva upptagen på föredragslista till styrelsesammanträdet.
Då det emellertid torde blifva ganska svårt för mig att för styrelsen föreslå en för båda parter rättvis ränteberäkning, vore jag tacksam, om Ni ville omgående meddela mig de tider efter hvilka Ni anser Er vilja beräkna ränta å de belopp för hvilka efter hand ränta torde utgå.
Styrelsen sammanträder den 18.ds, hvarför jag måste ha svar senast torsdag förmiddag för att kunna för densamma framlägga Eder framställda fordringar, som jag anser fullt berättigad.
Knut Indebetou
Stockholm den
8. April 1920
Siglet
Jag ber Eder ursäkta, att jag ännu ej insänt ränta å det för sent inbetalta beloppet för”Aeolus”modell, hvilket ju beslöts å styrelsesammanträdet. Men jag skulle först önska få ett meddelande från Eder, huru hög procent Ni tänkt att räntan skall räknas efter. Genomsnittliga sparkasseräntan för tiden ifråga torde väl kanske anses skälig. Jag emotser emellertid från Eder en bestämd siffra, som jag , såvidt jag kan godkänna den, räknar med. För Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.
Knut Indebetou

Karlshamn

17/6 1920
Albertina
Kunde summan möjligen blifva mig tillsänd innan den 1 juli vore jag mycket tacksam emedan jag är i stort behof deraf. På samma gång beder jag få framföra min stora tacksamhet för all besvär jag förorsakat.
Albertina Carlsson
Stockholm
1 juli 1920
Siglet
Jag träffade igår Kommendörkapten Carell per telefon, men han hade då icke tid att ordna för uttagning i banken på grund af omedelbart förestående resa och under sista tiden har han varit oanträffbar för mig. På tisdag middag är han emellertid i staden igenh för att ordna i banken med, hvarvid jag omedelbart skickar pengarna till Eder.
Knut Indebetou
Stockholm
den7. juli 1920
Siglet
Jag öfvarsänder härmed specifikation öfver beräkningen af räntan för den tid, som Ni fått vänta utöfver hvad som varit öfverenskommet vid köpet af ”Aeolus” modell, så som jag fått uppgifvet af Kapten Jäderholm. Han förestod nämligen museet vid tidpunkten för köpet. I postanvisning öfversänder jag samtidigt beloppet kronor Etthundratrettiofyra och nio öre(134.o9), hvaröfver jag vore tacksam få emotse Edert kvitto. Jag hoppas att dröjsmålet icke på något sätt varit Eder besvärligt. För Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm
Knut Indebetou
Bilaga

Juni ………Kr,  500.--

         Augusti …… ”   200.--

         September … ”   100.--        

         December … ”    200.--

1917:Mars ………. ”  1200.--

         Juli,24……… ”    500.--, ränta 1/6-24/7   á 5%…Kr. 18.75

         December,24 . ”   500.--,        24/7-24/12 ” ” ..       41.67

1918:Maj ………… ”   500.--,        24/12-16/5 ” ” ..       29.58

         oktober,25….. ”    500.--,        16/5-25/10 ” ” ..       22.08

1919:September,12 . ”   500.--,         25/10-12/9 ” ” ..      22.01

                                                                                        ________

         Räntor beräknade enligt öfverenskommelse s:a Kr ..134.09

         Godkännes

         A Carell

Karlshamn
den 16/7 1920
Albertina
Herr Kapten Indebetou Tacksamt emottagit kr 134.09 som ränta vid köpet af Aeolus modell: Får samtidigt påpeka, att i specifikationen ej är upptaget mera än kronor 4.800 hvarför jag framställer en vänlig förfrågan huruvida jag är berättigad till någon ränta å dessa uteslutna 200 kronor?
Albertina Carlsson
Stockholmden
20 juli 1920
Siglet
Jag ser af afskriften till den förteckning jag insände till Eder öfver inbetalningar för ”Aeolus”modell, att posten: 1916:juli – Kr. 200.- är uteglömd vid renskrifningen. Detta belopp är ju dock icke af någon betydelse för ränteberäkningen, hvilket specifikationen afsåg.
Knut Indebetou
Stockholmden
22. Sept. 1920
Siglet
För att hafva fullständiga verifikationer ang. inköp av ”Aeolus” modell, ber jag, att Ni ville vara vänlig och underteckna närslutna skrifvelse, samt återsända densamma till mig.
Knut Indebetou
Karlshamn
den 24 aug 1928
Albertina
Kommendörkapten Herr A Carell
Som jag genom tidningar och tidskrifter sett huru omtyckt och uppskattad min mans arbete blifvit (nämligen modellen af ångaren Aeolus) kände jag mig manad att tillskrifva herrarna några rader. Då mina tankar gå tillbaka till den tiden, då min käre aflidne man under 10 års träget arbete utförde hvad han ansåg vara sitt lifsverk, är det vemodigt att tänka på hur liten ekonomisk vinst, som blef för det stora gedigna arbetet. Jag var ju ändå glad öfver att få modellen såld och är stolt öfver den plats den fått.
Jag har ju ingenting att begära, men ändå tänkte jag bedja herrarna i någon mån tänka på mig med en gåfva om än aldrig så liten.
Albertina Carlsson
Stockholm
den 5 oktober 1928
Siglet
Förre ordföranden i föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm har till mig överlämnat Eder till honom ställda skrivelse av den 24 augusti med anhållan att jag ville besvara densamma. I anledning härav ber jag få meddela, att föreningens fonder, vika äro små, äro förenade med av gifarna fästade villkor, varför föreningen saknar befogenhet att av dessa medel frånhända sig någon som helst del, vare sig kapital eller avkastning. Muséets drift bekostas av dels fondernas ränteavkastning samt till den allra största del av penninggåvor, vid vilka gåvor äro fästade villkor, och icke låta sig förena med annan användning än de med muséets drift och förkovran sammanhängande. Slutligen inflyter en mindre summa årligen av årsavgifter, också frivilliga. Huruvida av dessa medel något skulle kunna disponeras för annat än museiändamål kan jag icke på rak arm avgöra. I alla händelser måste ett ärende sådant som Edert icke blott föreläggas Styrelsen utan jämväl årsmötet, vilket äger rum under mars eller april 1929. Huruvida utsikt finnes att årsmötet kan komma att besluta bifall till Eder begäran är naturligtvis omöjligt att säga. I alla händelser måste, för att ärendet överhuvud skall kunna upptagas, Eder ansökan ställas till själva föreningen, alltså till Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm, under adress kapten Birger Rundblom, Kommerskollegium, Stockholm.
Birger Rundblom Sekreterare
Stockholm
den 19 april 1929
Siglet
I anslutning till förd skriftväxling ber jag få meddela, att vid föreningens årsmöte uttalats, att föreningens medel lagenligt endast må användas till med verksamheten sammanhängande ändamål. Föreningen drifver ingen ekonomisk rörelse, tager ej ens inträdesafgift af besökarne. Det i tidningar angifna fantasivärdet af Aeolusmodellen skulle naturligtvis icke af någon betalas. Räknades värdet på basis af antalet arbetstimmar så måste visserligen tillverkningsvärdet betydligt öfverstiga det pris Ni erhöll för modellen, men, tillverkningspris och handelspris äro, när det rör sig om kuriosa, oftast vitt skilda. Ni erhöll för modellen kr.5000,hvilket då hade en köpkraft som nu motsvarar kr.8000. Ni har därför inte gjort någon dålig affär. Beträffande möjligfheten att af föreningen erhålla en gåfva, lärer detta ,som sagt, icke gå för sig. Huruvida emellertid någon eller några af medlemmarna kan befinnas villig att gifva Eder något, därom kan jag icke våga uttala mig nu,men jag är villig att, då styrelsemedlemmarna nästa gång sammanträda, förelägga dem Eder sak i deras egenskap af privatpersoner. Härvid måste jag naturligtvis vara försedd med Edert af kyrkoherden utfärdat medellöshetsbevis.
Birger Rundblom
Stockholm
den 24 oktober 1929
Siglet
I anledning av att Ni till sjöfartsmuséet överlämnat 1 st. skrovmodell till brigg beder föreningen härmed få framföra sin stora tacksamhet.
Hans Ericson (?) / Birger Rundblom
Stockholm
den 5 februari 1930
Siglet 
I anslutning tillmin skrifvelse den 19 april förra året ber jag få meddela att Styrelsen i vår förening icke funnit sig lagligen kunna bortskänka någon som helst del af föreningens fonder. Emellerid beslöts vid i dagarna hållet sammanträde att till Eder utbetala kr.100.-,icke som gåfva, utan som ersättning för den lilla skrofmodellen Ni i somras öfverlämnade till vår museiföreståndare herr Albe, vid denne besök i Carlshamn. Beloppet sändes samtidigt i postanvisning och emotses bekräftelse af mottagandet.
Birger Rundblom

2010-04-26 © Nils Blid design hansensorenhotmail.com